330 Auto Navigation - Allmänna säkerhetsinstruktioner

background image

Allmänna säkerhetsinstruktioner

Följ den lokala lagstiftningen. När du kör bil bör du alltid se till att hålla
händerna fria för själva körningen. Tänk på trafiksäkerheten i första
hand. Manövrera endast monteringsenheten, mobilhållaren eller
navigeringsenheten under körning när det inte medför risker för
säkerheten.

När du installerar monteringsenheten eller mobilhållaren bör du
kontrollera att enheten inte försvårar eller hindrar styr- eller
bromssystemet eller andra system som används vid körning (t.ex.
krockkuddar) eller att den skymmer sikten under körning.

Kontrollera att krockkuddarnas utlösning inte spärras eller hindras på
något sätt.

Installera inte monteringsenheten eller mobilhållaren så att den riskerar
att komma i kontakt med dig vid en olycka eller kollision.

Kontrollera med jämna mellanrum att sugkoppen i monteringsenhetens
nedre del är ordentligt fästad mot vindrutan, särskilt om den omgivande
temperaturen är varierande.

Lämna aldrig monteringsenheten i direkt solljus eller i stark värme i
fordonet. Delarna kan skadas om inomhustemperaturen understiger 0 °C
eller överstiger +40 °C.