330 Auto Navigation Hjälp

background image

Nokia 330 Auto Navigation
Användarhandbok

9254458

Utgåva 1

background image

KONFORMITETSDEKLARATION
Härmed intygar NOKIA CORPORATION att denna PD-12 överensstämmer med
väsentliga krav och övriga relevanta bestämmelser i direktiv 1999/5/EG. En kopia
av konformitetsdeklarationen finns på http://www.nokia.com/phones/
declaration_of_conformity/.

Den överkorsade soptunnan innebär att inom EU ska produkten vid slutet av sin
livslängd lämnas till återvinningsstation. Kasta inte dessa produkter med det
vanliga hushållsavfallet. Mer information finns i produktens miljödeklaration eller
i den landsspecifika informationen på www.nokia.com.

© 2006 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.

Nokia och Nokia Connecting People är registrerade varumärken som tillhör Nokia
Corporation. Andra produkt- och företagsnamn som det hänvisats till kan vara
varukännetecken eller näringskännetecken som tillhör sina respektive ägare.

Reproduktion, överföring, distribution eller lagring av delar av eller hela innehållet i detta
dokument i vilken som helst form, utan föregående skriftlig tillåtelse från Nokia, är
förbjuden.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and
noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance
with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial
activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video
provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information,
including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from
MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

Denna produkt är licensierad under MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) för personligt
och icke-kommersiellt bruk i samband med information som kodats av en konsument i
enlighet med MPEG-4 Visual Standard för personligt och icke-kommersiellt bruk eller (ii) för
användning i samband med MPEG-4-video tillhandahållen av en licenserad videoleverantör.
Ingen licens beviljas eller underförstås för något annat syfte. Ytterligare information,
inklusive användning för marknadsföring, internt och kommersiellt bruk, kan erhållas från
MPEG LA, LLC. Se <http://www.mpegla.com>.

Nokia arbetar kontinuerligt med produktutveckling. Nokia förbehåller sig rätten att göra
ändringar och förbättringar i de produkter som beskrivs i detta dokument utan föregående
meddelande.

NOKIA KAN UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER HÅLLAS ANSVARIGT FÖR EVENTUELL DATA-
ELLER INKOMSTFÖRLUST ELLER FÖR NÅGON FORM AV SKADA.

INNEHÅLLET I DETTA DOKUMENT TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK. FÖRUTOM VAD
GÄLLER DE DELAR SOM REGLERAS AV LAGAR GES INGA SOM HELST GARANTIER MED
AVSEENDE PÅ DETTA DOKUMENTS KORREKTHET, TILLFÖRLITLIGHET ELLER INNEHÅLL, VARE
SIG UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE MEN UTAN ATT BEGRÄNSAS TILL

background image

UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM FÖRSÄLJNING OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT
ÄNDAMÅL. NOKIA FÖRBEHÅLLER SIG RÄTTEN ATT ÄNDRA DETTA DOKUMENT ELLER
ÅTERKALLA DET UTAN FÖREGÅENDE MEDDELANDE.

Vissa produkter och program är inte tillgängliga i alla regioner. Kontakta närmaste Nokia-
återförsäljare om du vill ha information.

Den här Nokia-enheten uppfyller villkoren i EU-direktivet 2002/95/EG angående
begränsning av användning av vissa farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter.

Ej auktoriserade ändringar eller modifieringar av enheten kan medföra att användarens rätt
att handha utrustningen upphävs.

Exportregler
Enheten kan innehålla varor, tekniker eller programvara som omfattas av exportlagar och
bestämmelser i USA och andra länder. Spridning i strid mot lagen är förbjuden.

9254458 / Utgåva 1 SV

background image

4