330 Auto Navigation Hjelp

background image

Nokia 330 Auto Navigation
Brukerhåndbok

9254458

1. utgave

background image

ERKLÆRING OM SAMSVAR
NOKIA CORPORATION, erklærer herved at utstyret PD-12 er i samsvar med de
grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF. En kopi av
samsvarserklæringen er tilgjengelig fra http://www.nokia.com/phones/
declaration_of_conformity/.

Symbolet med en utkrysset avfallsdunk innebærer at innenfor EU må produktet
ikke kastes sammen med annet avfall. Ikke kast disse produktene som usortert,
kommunalt avfall. Hvis du ønsker mer informasjon, kan du se produktets
miljøerklæring eller landsspesifikk informasjon på www.nokia.com.

© 2006 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

Nokia og Nokia Connecting People er registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre
produkt eller firmanavn som nevnes her, kan være varemerker eller produktnavn for sine
respektive eiere.

Kopiering, overføring, distribusjon eller lagring av deler av eller hele innholdet i dette
dokumentet i enhver form, uten på forhånd å ha mottatt skriftlig tillatelse fra Nokia, er
forbudt.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and
noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance
with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial
activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video
provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information,
including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from
MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

Dette produktet er lisensiert under MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personlig
og ikke-kommersiell bruk i forbindelse med informasjon som er blitt omkodet i samsvar med
MPEG-4 Visual-standarden av en forbruker som driver personlig og ikke-kommersiell
aktivitet, og (ii) for bruk i forbindelse med MPEG-4-video levert av en lisensiert
videoleverandør. Lisens er verken gitt eller skal underforstås for annen bruk. Ytterligere
informasjon, inkludert opplysninger om salgsfremmende, intern og kommersiell bruk, kan fås
fra MPEG LA, LLC. Se < http://www.mpegla.com>.

Nokia har en uttrykt målsetting om kontinuerlig utvikling. Vi forbeholder oss derfor retten til
uten varsel å endre og forbedre alle produktene som er omtalt i dette dokumentet.

I DEN UTSTREKNING SOM TILLATES AV GJELDENDE LOVGIVNING ER Ikke NOKIA ELLER DETS
LISENSGIVERE under noen omstendigheter ansvarlige for tap av data eller inntekter, eller
spesifikke, vilkårlige, påførte eller indirekte skader uansett årsak.

Innholdet i dette dokumentet gjøres tilgjengelig "som det er". Bortsett fra der det er påkrevet
etter gjeldende lover ytes ingen garantier av noe slag, verken direkte eller underforstått,
inkludert, men ikke begrenset til, de underforståtte garantiene for salgbarhet og egnethet til
et bestemt formål, i forhold til nøyaktigheten av, påliteligheten til eller innholdet i dette

background image

dokumentet. Nokia forbeholder seg retten til å revidere dette dokumentet eller trekke det
tilbake, når som helst og uten forvarsel.

Tilgjengeligheten av bestemte produkter og programmer for disse produktene kan variere fra
område til område. Forhør deg hos nærmeste Nokia-forhandler hvis du ønsker mer
informasjon eller vil vite hvilke språk som er tilgjengelig.

Denne enheten er kompatibel med direktiv 2002/95/EF om restriksjoner for bruk av bestemte
farlige stoffer i elektriske og elektroniske komponenter.

Uautoriserte endringer på denne enheten kan ugyldiggjøre brukerens rett til å bruke utstyret.

Eksportkontroll
Denne enheten kan inneholde varer, teknologi eller programvare som er underlagt
eksportlover og -forskrifter fra USA og andre land. Det er ulovlig å fravike slik lovgivning.

9254458 / 1. utgave NO

background image

4