330 Auto Navigation - Toepassingen van derden

background image

Toepassingen van derden

Toepassingen van derden die bij uw apparaat geleverd worden, kunnen gemaakt
zijn door en in eigendom zijn van personen en entiteiten die geen relatie of
verband met Nokia hebben. Nokia beschikt niet over de auteursrechten of de
intellectuele eigendomsrechten op deze toepassingen van derden. Als zodanig
draagt Nokia geen verantwoordelijkheid voor de ondersteuning voor
eindgebruikers of de functionaliteit van deze toepassingen of de informatie in
deze toepassingen of het materiaal. Nokia biedt geen garantie voor deze
toepassingen van derden.

MET HET GEBRUIK VAN DE TOEPASSINGEN ACCEPTEERT U DAT DE
TOEPASSINGEN WORDEN GELEVERD ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE,
HETZIJ UITDRUKKELIJK HETZIJ IMPLICIET, EN VOOR ZOVER MAXIMAAL IS
TOEGESTAAN OP GROND VAN HET TOEPASSELIJKE RECHT. U ACCEPTEERT TEVENS
DAT NOCH NOKIA NOCH GELIEERDE PARTIJEN VERKLARINGEN DOEN OF
GARANTIES VERSTREKKEN, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN
(MAAR NIET BEPERKT TOT) GARANTIES BETREFFENDE TITEL, VERKOOPBAARHEID,
GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF DAT DE TOEPASSINGEN GEEN
INBREUK MAKEN OP OCTROOIEN, AUTEURSRECHTEN, HANDELSMERKEN OF
ANDERE RECHTEN VAN DERDEN.

background image

A a n d e s l a g

7