330 Auto Navigation Help

background image

Nokia 330 Auto Navigatie
Gebruikershandleisding

9253745

Uitgave 1

background image

CONFORMITEITSVERKLARING
Hierbij verklaart, NOKIA CORPORATION, dat het toestel PD-12 in
overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen
van richtlijn 1999/5/EG. Een kopie van de conformiteitsverklaring kunt u vinden
op de volgende website: http://www.nokia.com/phones/
declaration_of_conformity/.

De doorgestreepte container wil zeggen dat het product binnen de Europese Unie
voor gescheiden afvalverzameling moet worden aangeboden aan het einde van de
levensduur van het product. Bied deze producten niet aan bij het gewone huisvuil.
Voor meer informatie, zie de Eco-verklaring bij het product of de landspecifieke
informatie op www.nokia.com.

© 2006 Nokia. Alle rechten voorbehouden

Nokia en Nokia Connecting People zijn gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation.
Namen van andere producten en bedrijven kunnen handelsmerken of handelsnamen van de
respectievelijke eigenaren zijn.

Onrechtmatige reproductie, overdracht, distributie of opslag van dit document of een
gedeelte ervan in enige vorm zonder voorafgaande geschreven toestemming van Nokia is
verboden.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and
noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance
with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial
activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video
provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information,
including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from
MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

Dit product is gelicentieerd onder de MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) voor privé-
en niet-commercieel gebruik in verband met informatie die is geëncodeerd volgens de
visuele norm MPEG-4 door een consument in het kader van een privé- en niet-commerciële
activiteit en (ii) voor gebruik in verband met MPEG-4-videomateriaal dat door een
gelicentieerde videoaanbieder is verstrekt. Voor ieder ander gebruik is of wordt expliciet noch
impliciet een licentie verstrekt. Aanvullende informatie, waaronder informatie over het
gebruik voor promotionele doeleinden, intern gebruik en commercieel gebruik, is verkrijgbaar
bij MPEG LA, LLC. Zie <http://www.mpegla.com>.

Nokia voert een beleid dat gericht is op voortdurende ontwikkeling. Nokia behoudt zich het
recht voor zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en verbeteringen aan te brengen
in de producten die in dit document worden beschreven.

VOOR ZOVER MAXIMAAL IS TOEGESTAAN OP GROND VAN HET TOEPASSELIJKE RECHT
KUNNEN NOKIA OF ZIJN LICENTIEHOUDERS IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK WORDEN
GESTELD VOOR VERLIES VAN GEGEVENS OF INKOMSTEN OF VOOR ENIGE BIJZONDERE,

background image

INCIDENTELE, ONRECHTSTREEKSE OF INDIRECTE SCHADE, OP WELKE MANIER DAN OOK
VEROORZAAKT.

DE INHOUD VAN DIT DOCUMENT WORDT ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE VERSTREKT.
TENZIJ VEREIST KRACHTENS HET TOEPASSELIJKE RECHT, WORDT GEEN ENKELE GARANTIE
GEGEVEN BETREFFENDE DE NAUWKEURIGHEID, BETROUWBAARHEID OF INHOUD VAN DIT
DOCUMENT, HETZIJ UITDRUKKELIJK HETZIJ IMPLCIET, DAARONDER MEDE BEGREPEN MAAR
NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES BETREFFENDE DE VERKOOPBAARHEID EN DE
GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. NOKIA BEHOUDT ZICH TE ALLEN TIJDE HET RECHT
VOOR ZONDER VOORAFGAANDE KENNISGEVING DIT DOCUMENT TE WIJZIGEN OF TE
HERROEPEN.

De beschikbaarheid van bepaalde producten en toepassingen voor die producten kan per
regio verschillen. Neem contact op met uw Nokia-dealer voor meer informatie en de
beschikbaarheid van taalopties.

Dit apparaat voldoet aan richtlijn 2002/95/EC betreffende het gebruik van gevaarlijke
stoffen in elektrische en elektronische apparatuur.

Als wijzigingen aan het apparaat niet nadrukkelijk zijn goedgekeurd, kan de gebruiker het
recht worden ontzegd om het apparaat te gebruiken.

Exportbepalingen
Dit apparaat bevat mogelijk onderdelen, technologie of software die onderhevig zijn aan
wet- en regelgeving betreffende export van de V.S. en andere landen. Ontwijking in strijd met
de wetgeving is verboden.

9253745 / Uitgave 1 NL

background image

4