330 Auto Navigation ohje

background image

Nokia 330 Auto Navigation
Käyttöohje

9254458

1. painos

background image

VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS
NOKIA vakuuttaa täten, että PD-12-tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY
oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden määräysten
mukainen. Vaatimustenmukaisuusilmoituksesta on kopio WWW-osoitteessa
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Jäteastia, jonka päälle on merkitty rasti, tarkoittaa, että Euroopan unionin alueella
tuote on toimitettava erilliseen keräyspisteeseen, kun tuote on käytetty loppuun.
Näitä tuotteita ei saa heittää lajittelemattoman yhdyskuntajätteen joukkoon.
Lisätietoja on tuotteen ympäristöselosteessa (Eco-Declaration) tai maakohtaisissa
tiedoissa WWW-osoitteessa www.nokia.com.

© 2006 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään.

Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä
asiakirjassa mainitut tuotteiden ja yritysten nimet voivat olla omistajiensa tavaramerkkejä
tai kauppanimiä.

Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen, jakeleminen tai tallentaminen kokonaan tai osittain
on kielletty ilman Nokian myöntämää kirjallista lupaa.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and
noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance
with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial
activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video
provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information,
including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from
MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

Tämä tuote on lisensoitu MPEG-4 Visual Patent Portfolio -lisenssin perusteella (i)
henkilökohtaiseen ja ei-kaupalliseen käyttöön niiden tietojen yhteydessä, jotka yksityistä ja
ei-kaupallista toimintaa harjoittava kuluttaja on koodannut MPEG-4 Visual -standardin
mukaisesti, ja (ii) käytettäväksi lisensoidun videotoimittajan toimittaman MPEG-4-videon
yhteydessä. Käyttäjällä ei ole oikeutta mihinkään muuhun käyttöön. Lisätietoja, mukaan
lukien myynninedistämiskäyttöön sekä sisäiseen ja kaupalliseen käyttöön liittyviä tietoja,
antaa MPEG LA, LLC. Katso <http://www.mpegla.com>.

Nokia kehittää tuotteitaan jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden tehdä muutoksia ja
parannuksia mihin tahansa tässä asiakirjassa mainittuun tuotteeseen ilman
ennakkoilmoitusta.

ELLEI PAKOTTAVASTA LAINSÄÄDÄNNÖSTÄ MUUTA JOHDU, NOKIA TAI SEN
LISENSSINHALTIJAT EIVÄT VASTAA TIETOJEN TAI TULOJEN MENETYKSESTÄ EIVÄTKÄ
MISTÄÄN ERITYISISTÄ, SATUNNAISISTA, EPÄSUORISTA TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA.

TÄMÄN ASIAKIRJAN SISÄLTÖ TARJOTAAN SELLAISENA KUIN SE ON. SEN
VIRHEETTÖMYYDESTÄ, LUOTETTAVUUDESTA, SISÄLLÖSTÄ TAI SOVELTUMISESTA
KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI TAI JOHONKIN TIETTYYN TARKOITUKSEEN EI ANNETA MITÄÄN

background image

NIMENOMAISTA TAI KONKLUDENTTISTA TAKUUTA, ELLEI SOVELTUVALLA
LAINSÄÄDÄNNÖLLÄ OLE TOISIN MÄÄRÄTTY. NOKIA VARAA ITSELLEEN OIKEUDEN MUUTTAA
TÄTÄ ASIAKIRJAA TAI POISTAA SEN JAKELUSTA MILLOIN TAHANSA ILMAN ERILLISTÄ
ILMOITUSTA.

Tuotteiden ja niiden sovellusten saatavuus voi vaihdella alueittain. Lisätietoja ja tietoja eri
kieliversioiden saatavuudesta saat Nokia-jälleenmyyjältä.

Tämä laite täyttää direktiivin 2002/95/EY vaatimukset tiettyjen vaarallisten aineiden
rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa.

Tähän laitteeseen tehdyt hyväksymättömät muutokset voivat mitätöidä käyttäjän oikeuden
käyttää laitetta.

Vientisäännöstely
Tämä laite saattaa sisältää hyödykkeitä, tekniikkaa tai ohjelmia, joihin sovelletaan
Yhdysvaltojen ja muiden maiden vientilakeja ja -määräyksiä. Käyttäjän tulee noudattaa
tällaisia lakeja ja määräyksiä.

9254458 / 1. painos / FI

background image

4