330 Auto Navigation hjælp

background image

Nokia 330 Auto Navigation
Brugervejledning

9254458

1. udgave

background image

OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING
Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr PD-12
overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
En kopi af Overensstemmelseserklæringen findes på adressen
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt
sted, når det ikke længere skal anvendes. Produkterne må ikke bortskaffes som
usorteret husholdningsaffald. Se produktets miljødeklaration eller de
landespecifikke oplysninger på www.nokia.com, hvis du ønsker yderligere
oplysninger.

© 2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes.

Nokia og Nokia Connecting People er registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation.
Andre produkter og firmanavne, som er nævnt heri, kan være varemærker eller handelsnavne
tilhørende deres respektive ejere.

Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller hele indholdet af dette
dokument i nogen form uden forudgående skriftlig tilladelse fra Nokia er ikke tilladt.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and
noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance
with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial
activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video
provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information,
including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from
MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

Dette produkt er licenseret under licensen MPEG-4 Visual Patent Portfolio (i) til personlig og
ikke-kommerciel brug sammen med oplysninger, der er kodet i overensstemmelse med den
visuelle standard MPEG-4 af en forbruger, som er beskæftiget med en personlig og ikke-
kommerciel aktivitet, og (ii) til brug sammen med MPEG-4-video, der er leveret af en
licenseret videoleverandør. Ingen licens kan tildeles eller være underforstået til anden brug.
Yderligere oplysninger, herunder oplysninger med forbindelse til salgsfremmende, intern og
kommerciel brug, kan fås hos MPEG LA, LLC. Se <http://www.mpegla.com>.

Nokia udvikler løbende sine produkter. Nokia forbeholder sig retten til at ændre og forbedre
de produkter, der er beskrevet i dette dokument, uden forudgående varsel.

I DET OMFANG DET ER TILLADT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING, KAN NOKIA ELLER
NOGEN AF NOKIAS LICENSGIVERE UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER HOLDES ANSVARLIG
FOR TAB AF DATA ELLER FORTJENESTE ELLER NOGEN SOM HELST FORM FOR SPECIELLE,
TILFÆLDIGE, BETINGEDE ELLER INDIREKTE SKADER, UANSET HVORDAN DE ER FORVOLDT.

OPLYSNINGERNE I DETTE DOKUMENT LEVERES "SOM DE ER OG FOREFINDES". MEDMINDRE
DET ER KRÆVET AF GÆLDENDE LOVGIVNING, STILLES DER IKKE NOGEN GARANTIER,
HVERKEN UDTRYKKELIGE ELLER STILTIENDE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL,

background image

GARANTIER FOR SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, I FORBINDELSE MED
NØJAGTIGHEDEN, PÅLIDELIGHEDEN ELLER INDHOLDET AF DETTE DOKUMENT. NOKIA
FORBEHOLDER SIG RETTEN TIL AT ÆNDRE DETTE DOKUMENT ELLER TRÆKKE DET TILBAGE PÅ
ET HVILKET SOM HELST TIDSPUNKT UDEN FORUDGÅENDE VARSEL.

Enkelte produkter og programmer til disse produkter føres ikke i visse områder. Forhør dig hos
din Nokia-forhandler for at få yderligere oplysninger, også om mulige sprogindstillinger.

Denne enhed er i overensstemmelse med direktivet 2002/95/EF vedrørende begrænsninger i
anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr.

Uautoriserede ændringer eller modifikationer af denne enhed kan ugyldiggøre brugerens ret
til at bruge udstyret.

Eksportkontrol
Denne enhed kan indeholde produkter, teknologi eller software, som er underlagt eksportlove
og -regler fra USA og andre lande. Afvigelser fra loven er forbudt.

9254458/1. udgave DA

background image

4